Valplattform: Ny energi till Europa

Jag kandiderar till Europaparlamentet för att det behövs mindre prat och mer resultat för klimatet. Därför kommer jag uteslutande prioritera frågor som rör lagstiftning och budget. Många parlamentariker lägger mycket tid resolutioner, alltså icke bindande uttalanden från parlamentet, eller sitter i utskott som inte stiftar lagar. Det kommer jag inte göra.


Jag kommer alltid prioritera resultat och att vara med där besluten fattas. Det innebär att jag hellre är med och gör en kompromiss bättre, eller lite mindre dålig, än ställer mig vid sidan av. Att alltid rösta för de högsta ambitionerna och finaste målen kan ge en smickrande bild, men påverkar inte verkligheten. Den som vill göra skillnad på riktigt måste vara med vid bordet, förhandla och ta svåra beslut.


Mina prioriterade områden är klimat och energi. I parlamentet kommer jag därför vilja sitta i utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE) och utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI) som båda sysslar med lagstiftning som gör direkt skillnad för klimatet. Utöver dem skulle jag gärna arbeta med handelsfrågor i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO).

Miljö och klimat

EU är vårt bästa verktyg för att minska utsläppen. Med handeln med utsläppsrätter har vi satt ett pris på koldioxidutsläpp i EU. Tyvärr omfattas i dag bara 45 procent av alla utsläpp i EU av systemet. Utsläppshandeln måste breddas till flera branscher, såsom transporter. EU-länders möjlighet att kompensera smutsiga industrier för kostnaderna av utsläppsrätter måste också avskaffas. Alla som släpper ut ska stå för sina kostnader.


Vi måste också fortsätta arbeta mot miljöhot som plastavfall och hormonstörande ämnen i vardagsvaror. Här måste EU fortsätta driva en offensiv agenda. Som ett litet land med stor import blir det extra viktigt att vi samarbetar internationellt för att fasa ut skadliga produkter.


I Europaparlamentet kommer jag att arbeta för att:

 • Minska EU:s utsläpp. Taket för EU:s utsläpp måste fortsätta sänkas i handelssystemet för utsläppsrätter.
 • Fler branscher ska betala för sina utsläpp. Sjöfart, vägtransporter och flyg utanför EES-området ska inkluderad i EU:s utsläppshandelssystem.
 • Koppla samman den europeiska utsläppshandeln med utsläppsmarknader i andra länder.
 • Sluta subventionera smutsiga industrier. Gratis utdelning av utsläppsrätter till smutsiga industrier ska minskas och långsiktigt upphöra.
 • Länder inte ska få kompensera sina industrier för utsläpp som ingår i utsläppshandeln.
 • Underlätta för cirkulär ekonomi. Avfallsdirektivet behöver uppdateras så att det blir lättare för företag att återanvända produkter och material.
 • EU satsar på teknik för att fånga in och lagra koldioxid, så kallade minusutsläpp.
 • Förbjuda och reglera hormonstörande ämnen i produkter och livsmedel.
 • Införa ett gemensamt system för bokning av tågresor så att det blir enklare att resa miljövänligt i EU.

Energi

Energifrågan är en klimatfråga. I dag är 73 procent av EU:s energi fossil. Det är 73 procent för mycket. I Europaparlamentet vill jag därför arbeta med att fasa ut kolet och öka Europas självförsörjning av fossilfri energi.


Ska vi möta klimathotet måste vi samarbeta mer. Våra elnät måste kopplas samman så att vi kan dra nytta av hela kontinentens möjligheter att producera fossilfri energi. I dag ersätter inte satsningar på förnybart i Sverige kolkraft i andra delar av Europa, utan snarare vattenkraften. Med ett sammanlänkat elnät blir det enklare att ställa om till fossilfritt, då vi kan dra nytta av varje regions styrkor. Solkraft i söder, vattenkraft i norr och vindkraft vid kontinentens kuster. Dessutom ökar det leveranssäkerheten då vi blir mindre beroende av lokala väderförhållanden.


I Europaparlamentet kommer jag att arbeta för att:

 • Fördjupa energisamarbetet i EU. Ska vi kunna ställa om energiproduktionen så måste vi ta tillvara på all fossilfri energi i Europa.
 • EU:s energiunion ska fokusera mindre på naturgas och mer på fossilfri energiproduktion.
 • Koppla samman elnätet och Europas elmarknader. Vi behöver fler elnätsförbindelser mellan Europas länder.
 • EU tar fram en strategi för bioekonomi i Europa för att minska klimatpåverkan och beroendet av fossila råvaror.
 • EU satsar på forskning på fossilfri energi och nya innovationer på klimat- och miljöområdet.

Företagande och handel

EU är en ekonomisk union. Grunden för samarbetet och utbytet är den fria rörligheten av varor, tjänster, personer och kapital. Även om vi på pappret har en gemensam marknad utan tullar finns det många andra hinder för handel mellan Europas länder. Det handlar om allt ifrån krångliga nationella regler till skyddade yrkestitlar som försvårar fri rörlighet av framför allt tjänster.


Den inre marknaden måste ständigt utvecklas. EU måste därför jobba mer med att förenkla regler för företag och anpassa regelverket efter nya förutsättningar och nya branscher.


Europa ska också fortsätta handla med resten av världen. Frihandelsavtal skapar tillväxt och arbetstillfällen samtidigt som det ger EU möjlighet att påverka andra länder i en positiv riktning, inte minst på miljöområdet. EU:s arbete med att förhandla fram nya frihandelsavtal måste därför intensifieras.


I Europaparlamentet kommer jag att arbeta för att:

 • Förenkla och modernisera reglerna kring företagande och handel, genom att utveckla programmen för bättre lagstiftning, REFIT och Better Regulations.
 • Integrera tjänstemarknaderna ännu mer genom att bland annat minska antalet nationella yrkestitlar, vilket i dag handlar om 600 stycken i EU.
 • Skapa en gemensam energimarknad i Europa.
 • Uppdatera regelverken så att vi på riktigt får en gemensam marknad för digitala tjänster.
 • EU sluter fler nya frihandelsavtal.

Ekonomi och budget

Mer än två tredjedelar av EU:s budget utgörs av jordbruks- och regionalpolitik. Det återspeglar inte de utmaningar Europa står inför i dag. Resurser måste därför prioriteras om till andra uppgifter som miljö, forskning och säkerhet. Regionstöden bör enbart riktas till de fattigaste delarna av unionen, och jordbruksstöden måste minska i både antal och omfattning. EU måste också bli mycket bättre på att följa upp de stöd som betalas ut. För att motverka korruption och bristande granskning av hur EU-medel används bör Sverige gå med i och bidra till att utveckla den Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo).


I och med Storbritanniens utträde ur unionen kommer det att saknas pengar i EU:s budget. Detta budgethål bör främst fyllas genom minskade bidrag och färre stödprogram. Samtidigt får viktiga insatser, till exempel inom miljö- eller säkerhetsområdet, inte stå tillbaka bara för att medlemsländerna inte kan enas om jordbrukspolitiken. Därför måste vi också vara beredda att betala mer, givet att pengarna går till rätt saker.


I Europaparlamentet kommer jag att arbeta för att:

 • EU:s budget anpassas vid brittiskt utträde för att begränsa medlemsländernas EU-utgifter, men vi måste vara beredda att betala mer för gränsöverskridande klimat- och säkerhetspolitik.
 • Forskningen får mer resurser, särskilt på klimatområdet.
 • Mindre av EU:s budget går till jordbruks- och och regionalpolitik.
 • Regionala stöd utvärderas bättre. Dålig uppföljning leder till slöseri med skattemedel och att EU-medel understödjer korruption.
 • Fonderna för regional utveckling slås ihop, minskas och fokuseras till EU:s fattigaste regioner.
 • Sverige ansluter sig Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) och bidrar till att utveckla EU:s arbete mot korruption.

Säkerhet

Samarbete ger trygghet. Som ett litet land är Sverige beroende av samarbete med våra grannländer, i allt ifrån brandbekämpning till militärt försvar. Det förändrade säkerhetsläget ställer också krav på samarbete inom områden som cyberförsvar och elförsörjning. Här måste EU fördjupa sitt samarbete.


Energifrågan är en säkerhetsfråga. EU:s självförsörjning av energi måste öka för att minska beroendet av rysk gas och olja från repressiva regimer. Genom ett fördjupat energisamarbete kan vi stärka vår gemensamma motståndskraft mot både naturkatastrofer och angrepp från främmande makter.


I Europaparlamentet kommer jag att arbeta för att:

 • Minska EU:s beroende av rysk gas och öka EU:s självförsörjningsgrad på energi.
 • Flytta fokus från fossil gas till fossilfri energi i EU:s energiunion.
 • Fördjupa säkerhetssamarbetet både inom EU och med unionens grannländer genom att fördjupa grannskapspolitiken.
 • Stärka Europeiska polismyndigheten (Europol) med mer resurser.

Internet

Ett fritt och öppet internet är grundläggande för vårt samhälle. EU måste skydda internet från såväl integritetskränkande lagstiftning som angrepp utifrån. Medborgares rättigheter på internet måste stärkas för att hindra att makt flyttas från enskilda människor till företag eller stater. Därför måste äganderätten över data flyttas till människor själva.


Det uppmärksammade Upphovsrättsdirektivet som nyligen antogs i parlamentet innehåller flera beklaglig paragrafer som begränsar det fria internet och riskerar leda till automatisk censurering av internet. Jag kommer därför arbeta för riva upp det beslutet och att hindra att nya liknande lagar antas.


I Europaparlamentet kommer jag att arbeta för att:

 • Värna ett fritt och öppet internet.
 • Hindra att de delar av Upphovsrättsdirektivet som hotar ett fritt internet införs.
 • Skydda människors integritet på internet.
 • Stärka medborgares rättigheter gentemot stora IT-företag. Människor måste äga mer av sin data.

Migration

Europa behöver ta ett gemensamt ansvar för migrationen. Med gemensamma yttre gränser behövs också ett gemensamt ansvar för att gränserna upprätthålls och vilka regler som ska gälla. Vi behöver också se till att kustbevakningen fungerar för att stoppa dödligheten på medelhavet.


En gemensam gräns kräver också ett gemensamt ansvarstagande för konsekvenserna av politiken. Därför behövs en fungerande omfördelning av flyktingar. Om EU inte kan enas är ett alternativ bör det öppnas för ett frivilligt omfördelningssystem där de som står utan får betala för länder som tar deras ansvar.


EU behöver också ta ett större ansvar för situationen som gör att människor i framförallt Nordafrika söker sig till Europa. Det handlar om att bekämpa klimatförändringarna, men även att tillföra resurser till infrastrukturprojekt utanför unionen och att aktivt vara en röst för fred på den internationella arenan.


I Europaparlamentet kommer jag att arbeta för att:

 • EU:s gräns- och kustbevakning ska få mer resurser.
 • Införa en omfördelning av flyktingar, även om alla EU-länder inte är med. De som står utanför bör betala de länder som tar deras ansvar.
 • Flyktingpolitiken harmoniseras. Flyktingpolitiken bör på sikt läggas på EU-nivå.
 • Utöka EU:s afrikanska investeringsfond för infrastrukturprojekt som elnät och vägar i Nordafrika.
 • Stärka EU:s roll i utrikespolitiken så att EU kan agera som en mer samlad på den globala arenan.

Jämställdhet

Jämställdhet är inte en egen fråga, utan måste genomsyra all politik. Samtidigt finns det vissa frågor där kvinnors rättigheter är direkt hotade. Ett sådant hot är att lyfta sociala frågor, som rätten till abort, till EU-nivå. Som ett litet land kan Sverige inte räkna med att få sätta reglerna. I stället riskerar vi att få kompromissa med våra rättigheter. Därför säger jag nej till att EU ska lägga sig i sociala frågor. EU måste också göra mer för de kvinnor som far illa genom trafficking eller andra missförhållanden i sina hemländer. Det kräver ett fördjupat samarbete mellan medlemsländernas polismyndigheter och en gemensam gränspolitik.


I Europaparlamentet kommer jag att arbeta för att:

 • Andra länder, som Ungern och Polen, inte ska få inflytande över svensk aborträtt.
 • Förstärka arbetet mot trafficking och människohandel inom EU. Polissamarbetet måste fördjupas ytterligare för att möta den gränsöverskridande brottsligheten.
 • Se över EU:s regionala utvecklingsstöd, så att det understödjer jämställdhetsarbete i fattigare delar av Europa.